Skip to main content

Werkgroepen

Hier is te zien wie de verantwoordelijke bestuursleden voor de werkgroepen zijn.

Er zijn twee soorten werkgroepen:

  • overleg van Huurgenoot met Stadgenoot op bepaalde thema’s;
  • de werkgroepen van Huurgenoot met de leden op bepaalde thema’s.

Werkgroepen van het bestuur en Stadgenoot medewerkers:

Werkgroep beleid

Dit overleg gaat over beleidswijzigingen van Stadgenoot, vaak ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg of een adviestraject. Jaarlijks terugkerende onderwerpen: huurbeleid, verkoopbeleid, jaarverslag van Stadgenoot en begroting van Stadgenoot.

Deelnemers vanuit Huurgenoot: Erwin, Chris en Carlos 

Werkgroep praktijkoverleg

Overleg aan de hand van praktijksituaties over alles wat huurders tegenkomen. Doel is werkwijzen verbeteren of, waar nodig, beleid aan te passen.

Deelnemers vanuit Huurgenoot: Frank en Chris

Werkgroep projectenoverleg

Overleg om aan de hand van praktijkgevallen de samenwerking tussen bewoners(commissies) en Stadgenoot bij projecten in woningen te verbeteren. Doel is de participatie voor huurders makkelijker en doelmatiger te maken.

Deelnemers vanuit Huurgenoot: Erwin, Carlos en Chris

Werkgroep communicatie

Deze werkgroep verzorgt alle publicaties en publiciteit. Redactie van de krant en nieuwsbrief, het bijhouden van de website en in voorkomende gevallen verzorgen van andere publieke uitingen van Huurgenoot.

Deelnemers vanuit Huurgenoot: Nienke 

Stadslab

Overleg met Stadgenoot over werking klantenservice (tijdelijk opgeschort). Doel: verbeteren van de werkwijze

Deelnemers vanuit Huurgenoot:

De drie werkgroepen met de leden van Huurgenoot zijn:

Onderhoud

In deze werkgroep wordt gesproken over onderhoud in de ruimste zin, dus zowel het dagelijks oppakken van onderhoudsklachten als het planmatig of groot onderhoud dat Stadgenoot in een de gebouwen pleegt. Ook de werkwijze bij renovaties en woningverbetering komt ter sprake. Ook verduurzaming en aardgasvrij komt langs bij zowel de projecten vanuit Stadgenoot als initiatieven van bewoners. Bij dat laatste vooral: hoe krijgt een bewonerscommissie Stadgenoot zo ver dat ze het plan van de bewonerscommissie gaan uitvoeren?

Verantwoordelijk: Carlos

Klantenservice

Deze werkgroep heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de klantenservice te verbeteren die het bestuur meeneemt naar Stadgenoot. Zodra daar resultaten van zijn leest u dat hier.

Verantwoordelijken: Erwin en Carlos

Gemengd beheer

Hier bespreken de deelnemers de ervaringen van het wonen in complexen met huurders en een Vereniging van Eigenaren. Wat zijn daar knelpunten voor de huurders en hoe lossen we die op? Doel is om de mogelijkheden voor betrokkenheid van de huurders bij de zaken die het complex betreffen (zoals onderhoud, servicekosten) te verbeteren.

Verantwoordelijk: Chris

Duurzaamheid

Duurzaamheid, wij allemaal!

U zult ongetwijfeld bekend zijn met, of u heeft het weleens meegekregen; de doelstellingen welke de overheid heeft gesteld aan woningbezitters en met name aan de woningcorporaties met betrekking tot het verduurzamen van huizen. We zullen er allemaal in mee moeten.

Velen van ons, ik althans wel, zullen de laatste jaren nagedacht hebben over verduurzamen en het meer verantwoord omgaan met energie. Schade voor de portemonnee is wat we direct merken maar uiteraard is er ook schade die we niet direct voelen. Dit zijn verhalen die welbekend zijn en verder geen verdere uitleg behoeven.

Stadgenoot, u- de huurder en Huurgenoot, zullen de komende jaren verder gaan samenwerken om de verduurzaming van de woningmarkt, in dit geval de huizen van Stadgenoot, klaar te maken naar de eisen van de overheid en misschien een stapje verder. Stadgenoot zal hierin de leidende rol nemen aangezien zij de eigenaar is. Om de verschillende projecten goed te laten verlopen heeft Huurgenoot voorgesteld om hen hierin te assisteren. Huurgenoot is altijd nauw betrokken bij haar achterban en heeft derhalve ook tijdens de laatste twee ledenvergaderingen gevraagd of er huurders zijn die willen meedenken.

Inmiddels hebben wij een super gemotiveerd team samengesteld; Luus, Bert, Saskia, Ria en Mario.

Het team is begonnen een inventarisatie te maken van mogelijkheden welke bij de verschillende type woningen en vereisten kunnen bijdragen tot verduurzaming. Deze zullen worden uitgewerkt tot een advies aan Stadgenoot. Het is zo dat bij lopende projecten Stadgenoot verduurzaming al in de aanpak geïntegreerd heeft en wordt dit dus tegelijkertijd uitgevoerd. Nieuw op te zetten projecten zullen per keer worden bekeken en passend worden ingevuld. Bij duurzaamheid hoort ook haalbaarheid en daarom zult u begrijpen dat niet alle ideeën(wensen) uitgevoerd kunnen worden.

Voor de meest recente projecten en informatie over de energielabels verwijzen we u naar de site van Stadgenoot. Zie de link:

www.stadgenoot.nl/Project/controle-energie-index

Heeft u interesse om mee te denken, laat het ons weten

We zullen u op de hoogte houden.

Team Duurzaamheid

 

Verantwoordelijk: Mario

Wilt u meer informatie over een werkgroep of wilt u hieraan deelnemen?

Informatie en aanmelding via info@huurgenoot.nl