Skip to main contentWoningcorporatie Stadgenoot publiceert vandaag het jaarverslag en de jaarcijfers over 2022. Nagenoeg alle volkshuisvestelijke doelen zijn behaald, de financiële positie is gezond en de financiële ratio’s voldoen aan de gestelde eisen. Afgelopen jaar is, samen met stakeholders en partners, ook een nieuwe strategische koers bepaald. De komende jaren ligt de belangrijkste focus op het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, het herstructureren van wijken én het verbeteren van de dienstverlening aan bewoners.Anne Wilbers, bestuursvoorzitter van Stadgenoot: “Onze inzet is het verbeteren van de Amsterdamse woningmarkt. Wij doen er alles aan om bij te dragen aan een toegankelijke, betaalbare en duurzame sociale woningvoorraad. Naast meer aandacht voor onderhoud, verbeteren en verduurzamen blijven we de komende jaren zoveel mogelijk woningen toevoegen.”image

Meer focus op vastgoedverbeteringIn 2022 is de portefeuillestrategie uitgewerkt. Een belangrijke basis is portefeuillevernieuwing. Met meer inzet op vastgoedverbetering, planmatig onderhoud en herstructurering wil Stadgenoot een betere (energetische) kwaliteit en lagere onderhoudskosten realiseren. Ook is een nieuwe afdeling Vastgoedverbetering opgezet en zijn er samenwerkingsovereenkomsten met een aantal co-makers (aannemers) afgesloten. De komende vijf jaar investeert Stadgenoot meer dan 300 miljoen euro in vastgoedverbeterprojecten die samen met deze partners worden uitgevoerd. Herstructurering en verdichtenMet herstructurering van wijken vangt Stadgenoot vaak twee vliegen in één klap. Door een deel van het bezit te slopen en te vervangen door nieuwbouw, ontstaat de kans om te verdichten en per saldo meer woningen terug te bouwen. Tot en met 2027 wil Stadgenoot jaarlijks zo’n 500 huurwoningen in aanbouw nemen. Het streven is netto gemiddeld 200 woningen per jaar toe te voegen.imageDienstverlening verbeterenAfgelopen jaar investeerde Stadgenoot extra in de dienstverlening en de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid in de buurt. Zo is in de Wildemanbuurt extra ingezet op het goed in kaart krijgen – en waar mogelijk direct oplossen – van de diverse problemen in woningen. Ook is een klachtencoördinator aangesteld om klachten sneller en effectiever op te lossen, en het dagelijks werk en processen te verbeteren.‘Buurtmaken’Vanuit de nieuwe strategische koers wordt ingezet in op ‘buurtmaken’. Hierbij werkt Stadgenoot nauw samen met andere partijen en bewoners in de buurt. Een goed voorbeeld is woongebouw New Beginnings. Hier ontwikkelde Stadgenoot in samenwerking House of Besma, de gemeente en de Academie van de Stad een nieuw woonconcept. Twintig jonge vrouwen uit Nieuw-West vormen een community, die samenleeft met andere jongeren en sociale huurders. Hiermee krijgen deze vrouwen de kans voor het eerst zelfstandig te gaan wonen en een toekomst op te bouwen in de Rousseaubuurt.Anne Wilbers: “Het woonconcept in New Beginnings sluit aan bij de ambitie van het Nationaal Programma Samen Nieuw-West waarin wij samen met andere corporaties, maatschappelijke organisaties en de gemeente, werken aan het verbeteren van de woningen, de openbare ruimte én de leefbaarheid in Nieuw-West.”imageVolkshuisvestelijke prestatiesDe voorraad zelfstandige sociale huurwoningen nam in 2022 licht af. Er was een toename van 193 en een afname van 260 woningen, welke voor een groot deel bestond uit 182 gesloopte woningen. Deze lichte krimp was voorzien, de komende jaren zal de voorraad sociale huurwoningen weer toenemen. Per saldo is het aantal woningen van Stadgenoot over de huidige periode van de samenwerkingsafspraken met de gemeente Amsterdam met ruim 600 woningen toegenomen.Bas Hendriks, bestuurder/CFO per 1 maart 2023: “Huishoudens met een middeninkomen hebben evenzeer grote moeite op de woningmarkt. Ook voor deze groep willen we woningen blijven toevoegen en zo ook doorstroom vanuit de sociale huur mogelijk maken.” In 2022 realiseerde Stadgenoot voor deze doelgroep ruim 70 nieuwbouwwoningen.Financiële continuïteitHet afschaffen van de verhuurderheffing gaf meer financiële armslag, die ruimte wordt tegelijkertijd sterk beperkt door de negatieve huurontwikkeling voor 2023 en de toename van de vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn er onzekerheden over de ontwikkeling van de rente, inflatie en energieprijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de verminderde beschikbaarheid van mensen en materialen. Bas Hendriks: “Uit de verschillende doorgerekende scenario’s komt naar voren dat Stadgenoot robuust genoeg is om de komende jaren onze volkshuisvestelijke doelen te behalen. Op de lange termijn blijft de financiële continuïteit van corporaties echter een punt van zorg.”Anne Wilbers besluit: “Wij vinden dat iedereen het recht heeft om goed te wonen. Dit is in onze ogen een basis om mee te doen aan de maatschappij. De komende jaren zetten we vol in op de samenwerking met bewoners, maatschappelijke organisaties en vastgoedpartners om dit voor steeds meer mensen te realiseren.”Het Jaarverslag 2022 is hier te vinden. Het ‘Jaarverslag in beeld‘ toont een samenvattende infographic. 

Leave a Reply